Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria


AKTU
ALNOŚCI


poniedziałek, 10 kwietnia 2017r.


 

Nie zna śmierci Pan żywota,                    

Chociaż przeszedł przez jej wrota.                                                                         

Rozerwała grobu pęta                               

ręka święta, Alleluja!”  

 

 

 

 

 

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy

Pracownicy Oświaty

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składam najlepsze wiosenne życzenia,
Niech Zmartwychwstały Chrystus
wspiera Was swymi łaskami
i da Wam moc pokonywania
 
codziennych trudności życia.

 

Agata Łyko
Przewodnicząca Sekcji Oświaty
Regionu Małopolskiego

 
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

 Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc gif

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podsumowała I etap prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie w drugiej połowie kwietnia br. – zapewniła minister edukacji Anna Zalewska, która była gościem podczas obrad Rady KSOiW.

Więcej: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/eada-sekcji/2745-komunikat-krajowej-sekcji-owiaty-i-wychowania-nszz-solidarno-z-nadzwyczajnych-obrad-rady-ksoiw-i-spotkania-z-minister-ann-zalewsk-5-kwietnia-2017-r-w-warszawie.html  

piątek 31 marca 2017r.


OPINIOWANIE ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie zostały  zamieszczone aktualne informacje dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół publicznych i przedszkoli publicznych.PRZYPOMINAMY:

Zaopiniowanie projektu arkusza przez zakładowe organizacje związkowe. W terminie 10 dni od otrzymania – jednak nie później niż do 19 kwietnia danego roku - § 17 ust. 5 r.s.o. Zasięgniecie opinii zakładowej organizacji związkowej w sprawie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez dyrektora jest obligatoryjne. Opinia wyrażona przez związki zawodowe nie ma jednak charakteru wiążącego.


Więcej informacji; https://kuratorium.krakow.pl/informacja-dotyczaca-opiniowania-arkuszy-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli/

 

Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r.

 

Było to kolejne robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących oraz wszystkich grup roboczych jednocześnie. Z tego powodu komfort pracy był niezadowalający. Przełożyło się to niestety na przebieg obrad.

Na samym początku przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrazili ogromne niezadowolenie z dotychczasowego sposobu prowadzenia prac grup roboczych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty, łamania regulaminu prac Zespołu w zakresie przesyłania materiałów, rejestrowania przebiegu spotkań, wcześniejszej jednostronnej zmiany terminu posiedzenia, co spowodowało nawet do braku naszego uczestnictwa 6. marca br.

Więcej: https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/prezyduim-skoiw/2743-informacja-z-prac-grup-roboczych-do-spraw-awansu-zawodowego-nauczycieli-czasu-i-warunkow-pracy-finansowania-owiaty-oraz-pac-nauczycieli-z-21-marca-2017-r.html

 

Kraków ma nową sieć szkół – radni przyjęli uchwał.

Na dwóch sesjach, zwyczajnej i nadzwyczajnej, które odbyły się 29 marca, Rada Miasta Krakowa przyjęła dwie uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego ustroju szkolnego: pierwsza dotyczy sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a druga – sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Obie uchwały są rezultatem wielomiesięcznych prac urzędników, konsultacji ze stroną społeczną oraz uwag zgłoszonych przez małopolskiego kuratora oświaty. Nowa sieć szkół zacznie obowiązywać 1 września 2017 r.

Od 1 września 2017 r. sieć szkół obejmie 110 szkół podstawowych, w tym 12 nowych szkół powstałych z przekształcenia gimnazjów powołane zostaną również cztery nowe licea ogólnokształcące, które powstaną z przekształcenia gimnazjów.


 


czwartek, 23 marca 2017r.


KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nadal jest w trakcie negocjacji z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku. W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.


Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu. NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br.

W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.

Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela.

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo.


Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 Komunikat z 22 marca 2017r.

Komunikat z Prezydium z 22 marca 2017r.środa, 22 marca 2017r.


NIE BĘDZIE LIKWIDACJI SZKOLNYCH BIBLIOTEK


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyszłości  bibliotek szkolnych oraz pojawiającymi się nieprawdziwymi pogłoskami o ich likwidacji, przesyłam Państwu komunikat MEN w tej sprawie.

Komunikat jest dostępny na stronie MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/biblioteki-w-szkolach-informacja-men.html

Agata Łyko

 

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona.

Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazaliśmy, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określi statut szkoły.

W ustawie Prawo oświatowe określiliśmy również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Warto podkreślić, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. Ponadto rolą biblioteki jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów oraz przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wskazaliśmy, że zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz sprzyjające zwiększeniu ich czytelniczej aktywności. Kształtuje ona postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i innych) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

W nowej podstawie programowej podkreśliliśmy, że wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Jednocześnie czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Przypomnijmy, że w obecnym roku szkolnym 2016/2017 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie ma dla Minister Edukacji Narodowej promowanie czytelnictwa oraz jaką wagę przykłada do roli i znaczenia bibliotek szkolnych.

W ramach realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, do którego w ubiegłym roku przystąpiło ponad 4 tys. szkół, do bibliotek szkolnych trafiło 1 761 477 książek, a do bibliotek pedagogicznych – 18 213 książek. W sumie księgozbiór został wzbogacony o 1 779 690 pozycji. Jak wynika z deklaracji przekazanych przez szkoły, w 82% z nich nastąpił wzrost liczby wypożyczeń książek. Program pozytywnie wpłynął na rozwój czytelnictwa w szkołach. Wysoko oceniania została również współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.

Informujemy również, że obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie, zatem nie spowoduje zmniejszenia finansowania w skali całego systemu.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jst jest subwencja oświatowa. W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy.

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był brany pod uwagę w algorytmie podziału. Pomysł finansowania w ramach tego komponentu polega na uwzględnieniu w pewnej części kosztów wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ramowych planów nauczania. Oprócz komponentu finansowania na oddział w algorytmie znajda się jeszcze inne elementy, tj. dodatkowa subwencja na oddział, podstawowa subwencja na ucznia, dodatkowa subwencja na ucznia. W ramach środków naliczonych tymi komponentami możliwe będzie finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oceniając obecne prace nad zmianą systemu finansowania należy mieć na uwadze ich roboczy charakter. Przedstawiane w ramach prekonsultacji materiały są propozycjami do dyskusji, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. Na spotkaniach grupy roboczej propozycje zmian są szeroko omawiane i konsultowane po to, aby pobieżna analiza materiałów nie powodowała wyciągania zbyt pochopnych wniosków. Intencją zaś samych propozycji jest podział środków w sposób bardziej dostosowany do realizowanych zadań.a

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

czwartek, 19 stycznia 2017r.


Komunikat z obrad grup roboczych do spraw: wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników oświaty, a także finansowania oświaty - powołanych przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Warszawa, 12. stycznia 2017 r.

 

 

Gwarancja poziomu wynagradzania nauczycieli, rekonstrukcja systemu płac, który uwzględniałby mechaniczny automatyzm w jego kształtowaniu z uwzględnieniem obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, urealnienie uposażeń pedagogów do rzeczywistych kwot przez nich otrzymywanych, zmiany w systemie finansowania oświaty - to najważniejsze z postulatów poruszonych przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podczas obrad grup roboczych w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Termin kolejnego spotkania ustalony został na 7. lutego br.

 

Jerzy Ewertowski – członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

pełna treść komunikatu z 12.01.2017


środa, 18 stycznia 2017r.


Koleżance


Sławomirze Kuchcińskiej


   wyrazy szczerego współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po śmierci


Mamy


składają

Członkowie Sekcji Oświaty NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ”
 Regionu Małopolskiego


poniedziałek, 16 stycznia 2017r

DEBATA  NA TEMAT REFORMY OŚWIATY W TVP INFO

retransmisja debaty z 14 stycznia 2017r.


piątek, 13 stycznia 2017r.

KOMUNIKAT z obrad Prezydium w dniu 11-12 stycznia br.

treść komunikatu


poniedziałek,2 stycznia 2017r.


MEN opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący nowej podstawy programowej.

więcej na stronie SKOiW :projekt nowej podstawy programowej


czwartek, 22 grudnia 2016r.                                                                 

        

„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo
.”

 

„Raz w roku

rozchylam ufnie

bożonarodzeniowe gałązki słów

Świat poruszy tylko to najważniejsze

ukryte w papierowym żłóbku

pod naszą choinką

Jak powiedział Bóg:

to Słowo Ciałem się stało

i zamieszkało między nami...

Wierzę mu na Słowo.”

                                                                          Izabela Labiak

 

Spokojnych, rodzinnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz

pomyślności, sukcesów zawodowych i

zadowolenia w życiu osobistym w

Nowym 2017 Roku
                                         życzy

 

                   Przewodnicząca

Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

                   NSZZ „Solidarność”

                           Agata Łyko

     
   

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie gify

 

               
    

środa,21 grudnia 2016r.


Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie.


Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Dziś podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone w piątek konsultacje.

W trakcie prac zespołu poruszano też kwestie dotyczące ochrony miejsc pracy nauczycieli. Na spotkaniach uczestnicy byli informowani o podejmowanych przez Miasto działaniach mających na celu optymalne wykorzystanie funkcjonującej obecnie na rynku oświatowym kadry pedagogicznej, m.in.:

  • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uwzględni w najbliższej perspektywie działania pozwalające na optymalne wykorzystanie kadr oświatowych i tworzenie programów osłonowych,
  • analiza dotycząca zapotrzebowania na dodatkowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności nauczycieli gimnazjów, pozwoli uznać je za priorytetowe w dofinansowaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa.
  • umożliwienie kontynuowania zatrudnienia nauczycieli w przypadku przekształcenia gimnazjum w szkolę podstawową, a tym samym umożliwienie uzyskania dofinansowania do kierunków studiów pozwalających na zatrudnienie w klasach I–III szkoły podstawowej.
  • Więcej informacji na oficjalnym portalu Magiczny Kraków projekt nowej sieci szkół w Krakowie


 

poniedziałek, 19 grudnia 2016r.


Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego - Kraków, 13 grudnia 2016 r.


Sekcja Oświaty NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Małopolskiego wzięła udział w krakowskich obchodach XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Sekcję reprezentowały Agata Łyko- przewodnicząca SORM i Katarzyna Niewiadomska- Węgrzyniak – przewodnicząca KMPO Kraków-Krowodrza.