Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Pl. Szczepański 5/Ip. – pok. 112a
31-011 Kraków
Tel/fax
(12) 431-26-99;
Centrala
(12) 421-60-54,
(12) 423-13-16 w. 19
AktualnościStrukturaKontaktPrawoLinkiGaleria

 

AKTU
ALNOŚCI


poniedziałek, 24 października 2016r.


Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektów: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.


Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłasza zastrzeżenia i uważa, że projektowana w nich reforma ustroju szkolnego nie jest należycie przygotowana, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń osłonowych dla nauczycieli zwalnianych z wygaszanych gimnazjów oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym kosztów kompensacyjnych związanych ze zwolnieniami.


W związku z powyższym domagamy się:


1. Przywrócenia możliwości przejścia na emeryturę dla wszystkich nauczycieli

we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2. Wprowadzenia standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy.

3. Wprowadzenia programu rezygnacji nauczycieli z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

4. Wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów.

5. Wydłużenia stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

6. Zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty m.in. poprzez:

a) obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty (wszystkich) arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych w danej j.s.t. po zaopiniowaniu

ich przez związki zawodowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o RDS;

b) zmiany zapisów art. 63 ust. 14 projektu ustawy - Prawo oświatowe w zakresie składu komisji konkursowej, zgodnie z zapewnieniem minister edukacji narodowej, tj. 3 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 2 przedstawicieli organu prowadzącego i po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowy reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o RDS.

7. Wprowadzenia jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW.

8. Ujednolicenia pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN.

9. Finasowania z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

10. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 20% w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.


opinia dot. ustawy Prawo Oświatowe


piątek, 21 października 2016r.PROJEKT SIECI SZKÓŁ W KRAKOWIE


W czwartek, 20 października, podczas konferencji prasowej Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król przedstawiła propozycje zmian w sieci krakowskich szkół samorządowych oraz zaprezentowała obszerny dokument pn. „Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach”.

W Krakowie większość gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły podstawowe . W wyniku reformy część szkół zostanie wygaszona – dotyczy to czterech gimnazjów i sześciu liceów. Przekształcenia mają kosztować budżet gminy ok. 20 mln (wydatki Krakowa na edukację to ok. 1,3 mld). Pracę może stracić ok. 350 osób w gimnazjach, ale za to potrzebnych będzie ok.700 nauczycieli w szkołach podstawowych, na skutek zwiększenia  ilość oddziałów z powodu mniej licznych klas (ok. 20 uczniów). Wydział Edukacji planuje również wprowadzić   inne uregulowania, mające ograniczyć zwolnienia  nauczycieli m.in. ograniczone zostanie dorabianie przez nauczycieli na cząstce etatu w innej szkole, zgodę na to będzie musiał wyrazić dyrektor podstawowego zakładu pracy.

Nowa siatka szkół zostanie teraz poddana konsultacjom społecznym, a jej uchwalenie przez Radę Miasta nastąpi w połowie lutego 2017r. Więcej informacji na portalu miejskim Magiczny Kraków - krakow.plczwartek, 20 października 206r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 19 października 2016 r.


KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.


Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.


Głównym punktem obrad Rady KSOiW było przyjęcie opinii do projektów dwóch ustaw: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami.


W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego i niżem demograficznym Rada KSOiW domaga się od Rządu RP pakietu osłonowego polegającego m.in. na:


1. Przywróceniu art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.


2. Wprowadzeniu:

- standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy,

- rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,

- programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.


3. Wydłużeniu stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

W celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy, aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący j.s.t. prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.


Ponadto NSZZ „Solidarność” chce wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Rada KSOiW przypomina w opinii wcześniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, tj.:


- wprowadzenie jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW,


- ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów ( m. in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN,


- zmianę statusu zawodowego asystenta i włączenie go do ustawy KN,


- finasowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,


Jednym z postulatów jest także podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 20 procent.


Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli.


Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia.


W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3- letnich szkołach II stopnia. Rada uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, który rozwiąże bardzo ważny problem braków fachowego personelu w obszarze ochrony zdrowia.


Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

środa, 19 października 2016r.


Ryszard Proksa: Nie mówimy, że kochamy rząd.


Wywiad Jolanty Kamińskiej z  Ryszardem Proksą-szefem Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.


 Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu z Ryszardem Proksą –przewodniczącym Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, który został zamieszczony na portalu: Interia.pl


http://fakty.interia.pl/autor/jolanta-kaminska/news-ryszard-proksa-nie-mowimy-ze-kochamy-rzad,nId,2291930#commentsZoneList 

środa, 12 października 2016r

Szanowne Koleżanki i Koledzy


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej, a także pogody ducha  i pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu  

Sekcji  Oświaty NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 Regionu Małopolskiego

Agata Łyko

Przewodnicząca SORM

 

 

KOMUNIKAT ZE SPOTKAŃ Z PARLAMENTARZYSTAMI –10, 11 października 2016r

W ostatnich dni  tj. 10 i 11 października odbyły się spotkania przedstawicieli NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oś wiaty z parlamentarzystami  z okręgu małopolskiego.

W trakcie rozmów poruszone zostały zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji w szkolnictwie, a w szczególności  planowana reforma ustroju i programów nauczania. Nasi przedstawiciele podkreślili konieczność standaryzacji warunków pracy, jako niezbędnej przy projektowanych zmianach i równocześnie punkt  odniesienia do dalszych dyskusji.

Pan Poseł Jan Duda  i Józef Leśniak za priorytet swojej interwencji w MEN uznał zmianę  art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, którego zapis budzi zdecydowany sprzeciw wśród nauczycieli. Za niezwykle ważne uznał również przywrócenie obowiązywania uchylonego w 2008 roku art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Pan Poseł zdecydowanie poprze  starania Związki o ujednolicenie sposobu finansowania i rozliczania szkół publicznych i niepublicznych.

Spotkania przebiegały w życzliwej atmosferze.